Please Wait, Loading Content...

Software de gestió

Programes de gestió per administradors de finques de lloguer i gestió de comunitats de propietaris.

Disposem d’un equip d’analistes i programadors que estan constantment millorant i adaptant els programes a les necessitats del mercat i de les empreses.

Software propi per a administradors de finques i de comunitats de propietaris, que porta al mercat mes de 19 anys, en constant renovació.

Atenem les consultes i suggeriments dels nostres clients per a anar millorant dia a dia els nostres productes.

Suport tècnic qualificat. Els nostres clients disposen d’assistència telefònica de dilluns a divendres, resolem tots els dubtes. I si cal, ens connectem en remot per solucionar el problema, dubte o incidència que es pugui produir.

Podeu sol·licitar un pressupost sense compromís

IDP COMUNITATS

GESTIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

Podràs gestionar les teves comunitats de forma fàcil i senzilla, amb una interfaz neta i intuïtiva. Gestió de incidències, emissió i cobrament de rebuts, comptabilitat, automatització de processos comptables, informes, convocatòries a reunions, enviament de circulars, gestió dels honoraris, rebuts domiciliats, control de morositat. També disposa d’una oficina virtual on els propietaris podran consultar els documents que posis a la seva disposició (pressupostos, liquidacions, actes de reunions, etc..)

Comptabilitat

El programa disposa de diferents llistats e informes per poder entregar als clients

Gestió de rebuts

Un cop calculades les quotes, a partir del pressupost, genera els rebuts d’una forma molt senzilla amb un sol clic, diferenciant els que estan domiciliats dels que no ho estan.

Liquidacions

Presenta les liquidacions totalment detallades i també inclou un llistat amb els saldos individualitzats per propietat. Possibilitat d’exportar els llistats a Excel o PDF

Convocatòries

Gestor de convocatòries utilitzant plantilles totalment personalitzades. Inclou un llistat de morosos per adjuntar a la convocatòria.

Integració amb Microsoft Office

El programa enllaça directament amb les eines de office Word i Excel per tal que pugui crear els seus propis documents fàcilment.

Gestió de incidències.

Un gestor d’incidències per portar un control detallat de totes les tasques i gestions que cal realitzar, amb avisos en dates concretes. Es pot consultar també des de la fitxa de la comunitat o des de la fitxa del industrial implicat si és el cas.

Saldo individualitzat per a cada propietat

Llistats i taules dels ingressos i despeses de cada propietat durant l’exercici, amb el saldo de l’exercici totalment detallat i individualitzat.

Gestió d’honoraris

Informi a cada comunitat els honoraris a cobrar i podrà emetre les factures de totes les seves comunitats en un clic, enviant-les al banc directament pel seu cobrament.

Rebuts domiciliats.

Envia al banc directament els rebuts domiciliats pel seu cobrament

Devolucions

Control detallat dels rebuts impagats. Gestió de cartes de reclamació d’impagats totalment personalitzades que incorpora el detall de tots els rebuts pendents.

Llistats i informes.

Disposa d’una gran quantitat de llistats i informes per poder entregar als seus clients o per control intern de tota la gestió.

Conceptes de rebuts i moviments definits per l’usuari

Pot definir el nom de tots els conceptes que apareixen als rebuts i els moviments contables.

Pressupostos anuals o derrames

Càlcul dels pressupostos ordinaris o derrames i repartiment (mensual, trimestral anual o personalitzat) en funció dels coeficients per calcular els imports dels rebuts

Model 347

Genera un llistat per tal de facilitar el model 347

IDP VERTICAL

GESTIÓ DE FINQUES DE LLOGUER

El nostre software permet portar un control total dels arrendaments d’immobles, independentment del tipus (pisos, locals, garatges, trasters…).   Cobreix totes les necessitats derivades de la gestió i administració dels lloguers, i permet portar el control total dels llogaters amb nombrosos informes i llistats. Incorpora un sistema de documentació adjunta on poder tenir localitzats els documents relacionats amb un immoble o llogater i poder accedir  de forma ràpida a tota la documentació associada a la finca, llogater o propietari. Emissió i cobrament de rebuts, transferències als propietaris, gestió automàtica dels increments de lloguer, control de venciment de contractes, etc..

Control de llogaters

Fitxes completes dels inquilins on consultar qualsevol informació referent a ells: dades personals i de contacte, finques llogades, rebuts…

Control de finques

Fitxa completa amb tota la informació relativa a la finca: propietari, llogater, data del contracte, venciment, última actualització de lloguer, rebuts…

Control de propietaris.

Fitxa completa amb informació del propietari. Accés directe a la carpeta de documentació relativa al propietari i les finques associades a ell.

Gestió de moviments

Control de tots els moviments (ingressos i despeses) per cada propietari, per tal de poder realitzar la liquidació.

Gestió de liquidacions i transferències.

En base als moviments enregistrats, es calcula la liquidació, i es generen les transferències als propietaris amb la corresponent factura.

Gestió de venciment de contractes i revisió IPC

Llistats de les finques que tenen revisió del IPC o venciment del contracte per poder fer les notificacions. El càlcul de l’increment de l’IPC als rebuts es fa de forma automàtica a tots els que es seleccionen, indicant el % que cal incrementar.

Informes i llistats

El programa disposa de diferents informes i llistats per poder fer una correcta gestió dels lloguers: llistat d’ IVA repercutit, resum anual per renda, resum anual de pagaments, rebuts emesos per període, rebuts pendents de cobrar….